BẢNG KHẢO SÁT PHƯƠNG THỨC HỌC CỦA TRẺ

AEG Whiz Kids Learning Styles Questionnaire

AEG WHIZ KIDS

Cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và nắm bắt các phương pháp học toàn diện phù hợp cho những “thiên thần nhỏ”. Nhưng đa phần phụ huynh và giáo viên chưa thật sự hiểu rõ các phương pháp trên. Chính vì lý do đó, phải biết được chính xác bé muốn và cần gì để cha mẹ hỗ trợ kịp thời việc học của con lúc ở trường hay ở nhà, xin mời Quý phụ huynh dành chút thời gian tham gia khảo sát dưới đây, khám phá xem con mình thuộc về nhóm người học nào: Auditory Learner (người học bằng thính giác), Visual Learner (người học bằng thị giác) hay Kinaesthetic Learner (người học bằng hành động ), từ đó dễ dàng lựa chọn đúng phương pháp học cho bé:

We are doing a survey about the learning styles of Vietnamese children. Please help us to understand the different ways children like to learn. Parents are in the best position to understand the type of learning style that works best for their child. But did you know that most parents aren’t even aware of different learning styles? Even many teachers aren’t trained to recognize the different ways kids learn best. Knowing exactly how your child learns best will give you the advantage in supporting their learning at school, at home, and all throughout life. Take this quiz to discover whether your child is an Auditory Learner, a Visual Learner, or a Kinaesthetic Learner. This way you can make the best choices for your child’s education.

Có 3 phương pháp học chính

What are the different kinds of learning:

Auditory Learner - người học bằng thính giác: là người tiếp nhận thông tin bằng việc sử dụng thính giác. Họ sẽ nắm bắt kiến thức thông qua việc nghe giảng hay được hướng dẫn. Họ cũng sử dụng kỹ năng nghe và lặp lại để lọc ra thông tin cần thiết.

Auditory Learner – An auditory learner is someone who intakes information primarily by hearing. They will perform best in situations where they receive spoken instructions or directions. They also use their listening and repeating skills to sort through the information they receive.

Visual Learner - người học bằng thị giác: là người tiếp nhận thông tin bằng việc sử dụng thị giác. Họ thích học thông qua hình ảnh, infographics (thông tin được biểu thị bằng đồ họa), đồ thị và bản đồ hơn là tiếp thu bằng một bài diễn thuyết dài dòng hay các kênh thông tin liên quan đến thính giác.

Visual Learner – A visual learner intakes information primarily by seeing. They prefer materials such as pictures, infographics, charts and maps to guide their learning and will not perform as well receiving information through lectures or other auditory channels.

Kinaesthetic Learner - người học bằng hành động: là người tiếp nhận thông tin bằng hành động. Họ thích học trong môi trường vừa có yếu tố vận động vừa có tính chất trải nghiệm. Người thuộc nhóm này thích học những thứ liên quan đến dự án, hoạt động và thí nghiệm. Thông qua đó, họ thường sẽ nắm vững kiến thức môn học một cách sâu rộng.

Kinaesthetic Learner – A kinaesthetic learner intakes information by doing. They prefer to learn in an environment that has a physical and experiential element to lessons. Kinaesthetic learners prefer projects, activities and experiments and through these they often get a more deep understanding of a subject.

Điền thông tin dưới đây để tham gia khảo sát

Below information below to join reference

Lựa chọn ngôn ngữ khảo sát

Selection survey of the language