THI THỬ IELTS

Kết quả của bài kiểm tra này được đánh giá trên cơ sở phương pháp tính điểm của IELTS. Điểm số bạn nhận được sẽ không đảm bảo điểm thi IELTS thực tế của bạn, nhưng ít nhiều sẽ phản ánh khả năng đạt được một mức điểm tương đương.

IELTS là gì?

IELTS – The International English Language Testing System là kỳ thi năng lực Anh ngữ phổ biến nhất ở Việt Nam và trên thế giới

Cấu trúc đề thi

Đề thi bao gồm 12 câu chia thành 5 dạng câu hỏi: IELTS General, IELTS Amateur, IELTS Dreamer, IELTS Scholar and IELTS Genius

Mục đích thi IELTS

Giúp các bạn học tiếp cận và hiểu cấu trúc về đề thi IELTS. Các câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao cho học viên những kiến thức tốt nhất khi luyện thi IELTS

Bạn đã sẵn sàng rồi chứ ?